تازه ها

مختصر و مفید

چند نوع طنز داریم؟!

مختصر و مفید

اشخاص کاملاً سالم در آن جه طنزآمیز می یابند و در آن چه آن ها را به خنده وا می دارد، با افراد عادی تفاوت دارند. اشخاصی که از سلامت روان کمتری برخوردارند، به سه گونه طنز می خندند: طنز خصمانه که لازمه اش آزار کسی است. طنز برتری طلبانه که از تحقیر شخص یا گروهی دیگر مایه می گیرد. ... ادامه مطلب »