تازه ها

مختصر و مفید

راهکار توزان میان جنبه های شخصیت انسان چیست؟!

دومین جنبه ی فردیت یافتن مستلزم فدا کردن هدف های مادی دوران جوانی و ویژگی هایی از شخصیت است که شخص را قادر به کسب آن هدف ها می کرد. هدف ها و هم چنین گرایش ها و کنش های نیمه ی نخست زندگی برای نیمه ی دوم آن بی معنا است. باید به یاد داشت که در جوانی یک ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها