تازه ها

مختصر و مفید

شخصیت سالم با اقشار مختلف مردم چگونه برخورد می کند؟

افراد کاملاً سالم در برابر همه ی مردم، صرف نظر از طبقه ی اجتماعی و سطح تحصیلات و وابستگی سیاسی یا دینی و نژاد و رنگ آن ها، بردبار و شکیبایند. برای خواستاران تحقق خود، این گونه تفاوت ها بی اهمیت است. به نظر مزلو، در واقع این گونه اشخاص به ندرت متوجه این تفاوت ها می شوند. حتی رفتارشان ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها