تازه ها

مختصر و مفید

آیا معنای زندگی برای تمام انسان ها یکسان است؟!

ناگزیر معنای زندگی برای هر فرد، یکتا و ویژه ی طرز فکر اوست. از کسی به کس دیگر و از لحظه ای به لحظه ی دیگر تفاوت پیدا می کند. چیزی به نام اراده ی معطوف به معنای مشترک که به طور کلی به همه ی انسان ها تعمیم یابد، وجود ندارد. چون وظایف و سرنوشت و عمر هر کس ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها