مختصر و مفید

شک نمی کنم تا باشم!

مختصر و مفید

دکارت جمله ی کلیدی ساده ای دارد: «شک می کنم، پس هستم». اما بسیاری از ایرانی ها پیرو شعار «شک نمی کنم تا باشم» می باشند. همیشه درست می گویند و حق با آن هاست. در هیچ موردی مسئول و مقصر نیستند چه رسد به آن که دچار احساس گناه شوند. همیشه علت وقایعی را که بر آن ها می …

بیشتر بخوانید »