تازه ها

مختصر و مفید

آیا در تمامی شغل ها می توان به تحقق خویشتن خویش پرداخت؟

جنبه ی مهم کار، محتوای آن نیست بلکه شیوه ی انجام آن است. این چیزی است که به زندگی معنا می بخشد. بدین ترتیب، مسأله ی مهم خود شغل (نیروی برونی) نیست بلکه چیزی است که در قالب شخصیت خویش چون انسان هایی یکتا (نیروی درونی) بر شغل می افزاییم. فرانکل زنی را مثال می آورد که به شغل پرستاری ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها