تازه ها

مختصر و مفید

یک لحظه اوج ارزش تجربی، می تواند سراسر زندگی انسان را سرشار از معنا سازد!

شاید معنا فقط در لحظات خاصی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، نمی توانیم در همه ی لحظه های وجود معنایی بیابیم. به هر جهت، واقعیت پراکندگی ما، از معنادار بودن کلی زندگی نمی کاهد. فرانکل می نویسد: همان گونه که ارتفاع کوه را با بلندی قله ی آن و نه با سطح دره های آن می سنجند، پس معنادار ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها