مختصر و مفید

معادله شخصیت هر فرد

مختصر و مفید

علم امروز به ما می گوید که شخصیت هر فرد معادله ای دارد به شرح زیر: شخصیت = صفات ارثی × محیط × زمان این را می دانیم که صفات ارثی افراد کمتر به علت محیط تغییر می کند. زمان هم که همیشه برای ما ثابت است، هر سال شامل ۳۶۵ روز و چند ساعت و چند دقیقه است. بنابراین …

بیشتر بخوانید »