تازه ها

مختصر و مفید

تبدیل خصومت به اشکال گوناگون نفرت

بسته به میزان روان آسیب­ شناسی خصومت (hostility) تبدیل به احساس نفرت (hate) شده و نفرت شکل های گوناگون به خود می گیرد… در مراحل خفیف­ تر این نفرت و خصومت، به میل به غلبه بر دیگری و رفتار رقابت­ جویانه شدید منجر می شود. جنگ قدرت به صورت سبقت گرفتن از هم و انواع دیگر رفتارهای غیرانطباقی در خیابان ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها