تازه ها

مختصر و مفید

پدر طمع کیست؟!

مختصر و مفید

🔆 ابوبکر ورّاق قدّس سّره، گفته است: اگر طمع را پرسند که: پدر تو کیست؟ گوید: شک در مقدورات کردگاری! و اگر گویند پیشه ی تو چیست؟ گوید: اکتساب مذلت و خواری! و اگر گویند غایت تو چیست؟ گوید: به محنت حرمان گرفتاری! 🔆 🔸اگر پرسی طمع را کت پدر کیست؟ بگوید: شک در اقدار الهی وگر گویی که کارت ... ادامه مطلب »

آخرین یادداشت ها